GO UP
  /    /  КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

Нашата цел е пълното удовлетворение на изискванията на клиента

СИДМА е изцяло фокусирана върху предлагането на висококачествени продукти, както и върху предоставянето на услуги на високо ниво, целящи пълното удовлетворение на изискванията на клиента; Процедурата ни по качество има за цел да:

 • гарантира, че процесите са адекватни и ефективни и че отговарят на изискванията на клиентите;
 • да насърчава иновациите, да подобрява комуникацията, екипния дух и сътрудничеството между различните отдели на Компанията, както и между нас и нашите доставчици, подизпълнители и клиенти;
 • да прилага съвременни управленски процедури и научни подходи;
 • да насърчава непрекъснатото подобряване на процесите, подпомагащи дейността на Компанията.

В този контекст ние се ангажираме със следното:

 • Внедряване на система за качество в съответствие със стандарта EN ISO 9001:2015;
 • Прилагане на съответното местно законодателство и законодателството на ЕС.;
 • Непрекъснато подобряване на ефективността на нашата система за качество;
 • Спазване на изискванията на клиентите, както и на правните и техническите регламенти, по отношение на предоставяните от нас продукти и услуги;
 • Разпознаване и удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни;
 • Предлагане на продукти и услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на нашите клиенти, както и задълбочен анализ на тяхната обратна връзка;
 • Определяне на обективни цели за качество и наблюдение на напредъка по изпълнението им;
 • Гарантиране, че всички служители са информирани за специфичните отговорности по отношение на качеството, участват в подготовката, изпълнението и оценката на дейностите, свързани с качеството;
 • Осигуряване на необходимото обучение и информираност на служителите;
 • Разполагане с необходимите финансови и човешки ресурси, материали и инструменти за подпомагане на процеса на непрекъснато подобряване на качеството;
 • Използване на съвременни практики за оптимизиране на дейността;
 • Идентифициране на потенциалните професионални рискове и предприемане на мерки за тяхното отстраняване;
 • Идентифициране на бизнес възможностите и предприемане на действия, за да се възползваме от тях в максимална степен;
 • Да сме сигурни, че методите и процедурите, които следваме, са в унисон с изискванията за екология и безопасността на за служителите и контрагентите на Компанията.

Системата за управление на качеството се следи постоянно, чрез различни показатели за ефективност. Ръководството се ангажира регулярно да проверява системите за управление на качеството и да определя текущите цели и задачи и да осигури ресурсно тяхното изпълнение.

Тази политика е достъпна за обществеността и е съобщена на всички служители и сътрудници на Компанията, които са задължени да я прилагат стриктно. Политиката се преразглежда регулярно и се оценяват нейните уместност и ефективност.