GO UP
  /  РЕКЛАМАЦИИ

РЕКЛАМАЦИИ

ПОЛИТИКА ПО УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ НА СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД

1. Общи положения.

1.1. Настоящата политика цели уреждането на възникналите несъответствия, съгласно общоприетите търговски практики в дух на партньорство и признаване на интересите на двете страни.

1.2. При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен да представи протокол за несъответствие с подробно описание на проблема: снимков материал, ако е приложим; информация за броя/количеството Стоки с несъответствия; протокол от замерване/установяване на несъответствието; приложим стандарт или вътрешно фирмена норма, ако такава е съгласувана предварително със „СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, както и предложение за коригиращи действия, целящи уреждането на рекламацията.

1.3. Могат да бъдат разглеждани само рекламации на количества, които не са обработени и са в оригиналното си състояние на доставка. Същите трябва да подлежат на оглед/проверка за доказване на произхода.

1.4. „СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД следва да предостави становище в следните срокове:

  • При количествени несъответствия – в рамките на 5 работни дни след получаване на рекламацията;
  • При явни качествени несъответствия – в рамките на 5 работни дни след получаване на рекламацията;
  • При скрити качествени несъответствия – в рамките на 10 работни дни след получаване на рекламацията.

1.5. Когато сделката е договорена франко склада на Купувача, но е транспортирана от 3-та страна (Превозвач), то се приема, че Купувача е оторизирал Превозвача да го представлява в приемането на стоката, независимо от кого е нает превозвача.

1.6. При получаване на Стоките в наш склад от представител на Купувача, количествени и явни качествени несъответствия се рекламират на място. В случай, че Стоките са приети без забележки, същите не могат да бъдат рекламирани по тези критерии.

1.7. При установяване на несъответствие при получаването на Стоките франко склада на Купувача, същото трябва да бъде отразено в клетка „забележка” на товарителницата или CMR-то, като съответната забележка трябва да бъде поставена в присъствието на шофьора върху всичките екземпляри на товарителницата, респ. CMR-то.

1.8. Купувачът е длъжен да представи доказателства и възможност на “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД да инспектира рекламираните Стоки, както и да направи всички необходими проверки за изясняване на случая. Ако Купувачът не предостави възможност за инспекция и проверка на рекламираните стоки, то всички претенции за отстраняване на недостатъка отпадат.

1.9. Рекламациите се разглеждат съвместно от двете страни и ако не се постигне съгласие се търси съдействие на предварително договорена Независима Контролна Организация. Разходите за нея се поемат от виновната страна.

1.10. В случай, че рекламацията е предявена след упоменатите срокове или Стоките са преминали обработка/преработка или изменени по какъвто и да е начин преди възможността за проверка от страна на “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, Купувачът губи правото си на рекламация.

1.11. “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД не отговаря за дефекти и несъответствия, възникнали след предаването на Стоките на Купувача или на упълномощен от него представител или превозвач, както и за дефекти и несъответствия, възникнали при транспорта и товаро-разтоварните дейности при Купувача.

1.12. Качеството на стоките и специфичните им характеристики следва да отговарят на предварително договореното между двете страни, на указаното от производителя в сертификата за произход или на приложимите технически норми, в случаите когато липсва предварителна договореност.

1.13. В случай, че Купувачът има специални изисквания за физ. и хим. характеристики, или приложимост на Стоките, различни от посочените в приложимите технически норми, той следва да ги представи писмено преди поръчката. Тези изисквания се считат за задължаващи и приложими в процеса на рекламация, само ако са били потвърдени писмено от Продавача.

1.14. Ако не е договорено друго, незначителни повърхностни и вътрешни дефекти, които могат да възникнат при нормалните условия на производство, не следва да бъдат основание за рекламация.

1.15. Когато несъответствието е несъществено и не променя съществено характеристиките на Стоките, купувачът има право само на отстъпка в договорената цена.

1.16. Когато рекламираната стока е доставена по поръчка на Купувача със специфични характеристики, купувачът има право само на отстъпка в договорената цена.

1.17. Рекламации за количествени разлики се уреждат с издаване на счетоводен документ за стойността на количествената разлика, установена на базата на подписания двустранен констативен протокол.

1.18. При рекламация за скрити несъответствия, установени при преработка на Стоката, Купувача има право само на отстъпка в цената.

1.19. При явни несъответствия на доставени стоки със стандартни размери, се допуска решаване на рекламацията чрез отстъпка в цената или замяна на стоката с друга, съответстваща на желаното качество.

1.20. При поръчка на мостри и тестови материали, Купувачът носи пълната отговорност за качествата и приложимостта на закупените Стоки и те не подлежат на рекламация по тези критерии.

1.21. При сделка със стоки, които са класифицирани и продадени като дефектни, “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД не поема гаранции за характеристиките на тези стоки и не приема никакви рекламации, свързани с тях.

1.22. “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД не носи отговорност за допълнителни разходи на Купувачът или трети лица, възникнали във връзка с рекламираните Стоки.

1.23. При рекламация Купувачът не се освобождава от ангажимента за заплащане на стоката в договорените срокове. Не се приема претенция за рекламация, ако Купувачът има просрочени задължения към “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

1.24. Връщането на Стоките до склад на “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД става за сметка на Купувача, независимо от условията на доставка.

1.25. Купувачът е задължен да върне стоките с призната рекламация и подлежащи на замяна в рамките на 10 (десет) работни дни след получаване на становището на “СИДМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД. След този период, той губи правото си на замяна или възстановяване на заплатената сума.

1.26. Върнатите материали се приемат с двустранен протокол, единствено и само в количеството по одобрената рекламация и вида, в които са доставени преди това на Купувача.

2. Уреждане на рекламации за количествени несъответствия между реално измерено и търговска документация.

2.1. При получаване на Стоките, Купувачът е длъжен незабавно да извърши проверка за количествени разлики от договореното количество и ако установи несъответствие, да предяви рекламация в рамките на 2 (два) работни дни. При изтичане на този срок Стоките се считат за приети без забележка и не подлежат на рекламация по количествен критерий.

2.2. Не се приемат рекламации за количествени разлики и несъответствия, които се различават от официалната двустранна документация (запитване, оферта, фактура, стокова разписка, приемо-предавателен протокол).

2.3. Рекламации за количествени разлики се разглеждат само при условие, че стоката е във вида, в който е доставена, без нарушение на опаковката и маркировката.

2.4. При предявяване на рекламация за количествени разлики, Купувачът следва да представи: протокол за констатирани кантарни разлики, кантарни бележки и документ удостоверяващ, че кантарът е преминал периодична проверка от БИМ (Български Институт по Метрология).

2.5. Рекламациите за количествени разлики се решават чрез контролно измерване с преминали периодична проверка от БИМ (Български Институт по Метрология) и сертифицирани официални измервателни устройства, в присъствието на двете страни или на трети лица, одобрена от двете страни. Резултатите се описват в двустранен констативен протокол.

2.6. Рекламациите за количествени разлики се разглеждат само ако отклонението между фактурирано и измерено количество е над 0.5 % от теглото на стоката, но не по-малко от 20 кг.

2.7. Не се приемат рекламации за количество, по-голямо от първоначално установеното и предявено от Купувача несъответствие.

3. Уреждане на рекламации за явни качествени несъответствия.

3.1. При получаване на Стоките, Купувачът е длъжен незабавно да извърши проверка за качествени разлики от договореното качество и ако установи несъответствие да предяви рекламация в рамките на 2 (два) работни дни след получаване на Стоките. При изтичане на този срок Стоките се считат за приети без забележка и не подлежат на рекламация по този критерий.

3.2. Когато при приемане на стоката се констатират щети, възникнали по време на транспортирането на стоката, трябва да се попълни авариен протокол от т.нар. авариен комисар /трета независима страна/, който трябва да бъде извикан преди разтоварване на стоката от товарното помещение на автомобила.

4. Уреждане на рекламации за скрити качествени несъответствия.

4.1. В случай на скрити недостатъци, които се проявяват при последваща обработка на Стоките, Купувачът има право да предяви рекламация до 20 (двадесет) календарни дни след получаване на Стоките. След изтичане на този срок Стоките се считат за приети без забележка и не подлежат на рекламация.

Рекламации се разглеждат единствено, ако са изпратени на e-mail:

sales@sidma-bg.vionet.gr