GO UP
  /  ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС И КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

Този Етичен кодекс и кодекс за бизнес поведение на Дружеството включва основополагащите принципи, правила и ценности, които оформят рамката на корпоративните поведения и определят нашето ежедневно поведение и практика. Този набор от правила и принципи описва поведението, което очакваме от нашите служители, както и начина, по който ние извършваме дейността си с нашите клиенти, доставчици и други партньори. Дружеството винаги извършва дейност съгласно съответната рамка от закони, разпоредби и вътрешни политики. Тъй като ни е известно, че е възможно правната рамка да не предвижда всички видове делово поведение, ние считаме, че е важно всички наши клиенти, доставчици, лица и други заинтересовани страни да бъдат изцяло запознати с нашите разбирания и принципи на работа.

Настоящият Етичен кодекс и кодекс за бизнес поведение на “СИДМА Стийл С.А.” е базиран на десетте принципа на Глобалния договор на ООН, който има за цел да гарантира, че компаниите ще се придържат към десетте универсално възприети принципи на човешките права, работни условия, околната среда и борбата с корупцията. В допълнение, в Етичния кодекс на Дружеството са взети предвид и Препоръките на OASA за дружества с международно присъствие.

Съчетанието на Кодекса с принципите и ценностните на Дружеството представлява основата за развитието на доверие, което играе ключова роля в устойчивия успех на нашия бизнес.

1.Нашите бизнес принципи

От самото начало на своята дейност, нашето дружество е водено от разбирането, че дружество може да бъде конкурентоспособно и ефективно, като същевременно извършва дейност при спазване на своите принципи и социална отговорност.
Това разбиране дефинира нашите отговорности спрямо всички лица, които имат досег с нашата дейност. Ангажираността към принципите и нашата социална отговорност са потвърждавани ежедневно, от поведението на всички нас и те са от съществено значение за запазването на нашата посока на развитие.
Ръководството счита, че е негова отговорност да информира всички служители, партньори и доставчици на Дружеството относно принципите, които управляват неговата дейност.
Дейността на Дружеството, във връзка с всяка свързана група, е част от следния контекст:

  • По отношение на нашите акционери: Ние имаме за цел да защитим тяхната инвестиция и да гарантираме удовлетворителна възвращаемост на техния капитал при условия на пълна прозрачност.
  • По отношение на нашите клиенти: Ние полагаме всички усилия, за да предоставим качествени продукти и услуги при конкурентни условия, които удовлетворяват нашите клиенти.
  • Във връзка с нашите служители: Известно ни е, че нашата силна страна са нашите служители. Спазването на техните права, гарантиране на добри и безопасни условия на работа, липса на дискриминация и възможността за развитие на служителите ни, е предпоставка за постигане на нашите корпоративни цели.
  • Във връзка с нашите делови партньори: Ние вярваме в отношенията, които носят взаимна полза с доставчиците на продукти и услуги, както и с изпълнители, които работя с нас и ние сме ангажирани със спазването на Етичния кодекс по отношение на тях. Те поемат същия ангажимент.
  • Във връзка с обществеността: Ние извършваме дейност като отговорен корпоративен гражданин и допринасяме за просперитета и напредъка на обществото като цяло.

2.Почтеност и етични стандарти

Дружеството е ангажирано да работи с почтеност. Ние спазваме етичните делови практики и да осъществяваме нашите дейности с прозрачност и надеждност. Ние вярваме, че развитието и успеха на Дружеството трябва да бъдат базирани на превъзходството на нашите продукти и услуги. Корупционни или каквито и да е други неетични практики, са изрично забранени в нашите дружества. Ние не толерираме корупцията, изпирането на пари, подкупите или другите неморални или незаконни дейности. Нашите резултати и конкурентоспособност са постигнати изцяло чрез законни практики.

Подаръци, покани и други дарения

Във връзка с всякакви подаръци, дарения, бакшиши или предложения под формата на подаръци, ние строго и чрез процедури гарантираме, че няма случаи на злоумишлено или неправомерно поведение. Строго се забранява приемането на подаръци, дарения, които могат да доведат до поставяне под въпрос на нашата почтеност или изглежда сякаш оказват влияние върху нашите професионални решения.

Спонсорство и дарения

В контекста на Корпоративната социална отговорност, ние предоставяме спонсорство за благотворителност и филантропични цели или за да подкрепим социални действия, които насърчават образование, култура, спорт и опазване на околната среда.

Превенция на корупцията

Корупцията е забранена от международните спогодби, национални закони и нашия Процедурен правилник. В съответствие с приложимите закони за борба с корупцията и подкупите в държавите, в които извършваме дейност, ние не позволяваме каквато и да е форма на подкупи между служители, делови партньори или каквато и да е друга професионална практика, което би могло да създаде представата за неправомерно влияние.

Изпиране на пари

Ние не толерираме каквато и да е дейност, която може да бъде свързана с изпирането на пари или незаконно финансиране и ние изцяло спазваме всички приложими закони и разпоредби в държавите, в които извършваме дейност. Ние участваме в международните мерки срещу изпирането на пари и предприемаме правилните мерки за пълно съответствие на приложимите разпоредби.

Предотвратяване на измами

Ние сме решени да поддържаме култура за етично поведение срещу измама и корупция. В резултат на това, ние сме ангажирани да дефинираме начините, по които служителите и другите заинтересовани участници могат да изразят своите съображения относно подозренията за измама или корупция. Ръководството на Дружеството има основната отговорност за превенция, мониторинг и предприемане на действия в случай на измама и потенциално злоумишлено поведение, като надзорна роля се упражнява от одиторски комитет. Висшето ръководство дефинира, прилага и наблюдава подходящите функции, механизми, политики, процедури и защитни мерки, които имат за цел оценяване, превенция и коригиране на измами и проблеми със злоумишлено поведение. Дирекциите и Отделите трябва да прилагат процедурите и защитните мерки и да докладват всички несъответствия във връзка с изпълнението им и техните резултати.

3.Нормативно съответствие

Всички служители, длъжностни лица, управители, членове на съвета и което и да е лице, което действа от името на Дружеството, се очаква да спазват действащата правна рамка и правила, както и да съблюдават наложените ограничения. Всички служители са лично отговорни за спазването на законите и вътрешните разпоредби на Дружеството. Основният приоритет на Дружеството е спазването на законодателните разпоредби и вътрешните инструкции, както и последващото поведение на спазването на законите и правомерно поведение. В случай на какъвто и да е конфликт между закона и принципите, съдържащи се в този Кодекс, законът има предимство.

4.Конфликт на интереси

Конфликт на интереси възниква когато личните интереси на служителите пречат или възпрепятстват тяхната способност да действат в най-добрите интереси на Дружеството.

Възможно е този конфликт да възникне когато служител на Дружеството предприеме действие или има интереси, които затрудняват неговата обективна преценка и ефективното изпълнение на неговите задължения или в случаите, в които служител на Дружеството, роднина или приятел, получава лична изгода поради позиция, заемана в Дружеството.

Служител на Дружеството няма право да предлага своята работа едновременно на конкурент, клиент или доставчик на Дружеството, той трябва да избягва каквито и да е преки или косвени сделки с клиентите / доставчиците / конкурентите на Дружеството, освен необходимите действия, които са насочени към изпълнението на задълженията, предприети от името на Дружеството.

Всяко действие, което може да доведе до конфликт на личните интереси на служителя с тези на Дружеството, се забранява от корпоративната политика, освен ако не бъде одобрено от Ръководството на Дружеството.

5.Справедливи търговски практики

Ние сме ангажирани да извършваме дейност в контекста на свободната и лоялна конкуренция. Нашата конкурентна позиция е базирана изцяло на фактори, свързани с нашия професионален успех, по-конкретно нашата способност да осъществяваме иновации, качество, ефективност, надеждност и справедливост. Следователно ние сме задължени да спазваме законите за защита на конкуренцията при работа с нашите конкуренти, делови партньори и клиенти. Всички наши служители се задължават да спазват изискванията на закона за антимонополното законодателство и закона за защита на конкуренцията.

Дружеството забранява каквото и да е поведение, които има за цел или което представлява препятствие, ограничение или изкривяване на свободната и справедлива конкуренция.

6. Отговорно използване на корпоративни активи

Всички служители на Дружеството трябва да опазват активите на Дружеството, да ги използват по подходящ и отговорен начин и само за планираните бизнес цели. Корпоративните активи включват материали (съоръжения, софтуер, оборудване, мебели и т.н.) и нематериални корпоративни активи, напр. авторски права, бизнес или маркетингови планове, патенти, идеи, информация за платежни ведомости и т.н., всички права спрямо активите и цялата информация, която е създадена или получена в хода на трудовите правоотношения на служител или свързано лице в Дружеството, остават изключителна собственост на Дружеството, освен ако в действащото законодателство не е предвидено друго.

7.Управление на информацията

Защита на данните. Във всички бизнес процеси ние гарантираме опазването на поверителността съгласно действащото законодателство. Каквато и да е бизнес или търговска информация, търговски тайни, но също и друга ексклузивна информация относно Дружеството, договори, проекти, финансови данни, клиенти, доставчици и партньори, трябва да бъдат третирани като конфиденциална информация. Тази информация не трябва да бъде оповестявана на лица или организации, които се намират извън Дружеството или на служители на Дружеството, които нямат необходимите разрешения.

Служителите на СИДМА Стийл, по време на техните трудови правоотношения с Дружеството, но също и след тяхното приключване, се задължават да не оповестяват конфиденциална информация на трети лица, а трябва да боравят с бизнес и конфиденциалната информация с най-висока степен на дискретност.

Дружеството е листвано на борсата и се подчинява на съответните специфични разпоредби, свързани с оповестяването на информация и използването на класифицирана информация.

Вътрешна информация . Вътрешната информация включва цялата непублична информация, която инвеститорите биха счели за важна при вземане на инвестиционни решения. Управлението на такава информация трябва да бъде осъществено в условия на строга конфиденциалност и не трябва да бъде достъпно на трети лица. Придобиването, продажбата или листването за закупуване или продажба на ценни книжа на базата на класифицирана информация е забранено.

Защита на личните данни на служителитe. Ние сме ангажирани да осигурим защитата на конфиденциалността на личната информация, която събираме относно нашите кандидати за служители, текущи и бивши служители, партньори и членове на съвета, за целите на подбор на персонал, управление на човешките ресурси и платежна ведомост.

С тази цел се заявява и съхранява само необходимата информация, която се изисква от органите или която допринася за ефективната дейност на Дружеството и се прави препратка към “ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ”. Информация от такова естество и особено личните данни на служителите са считани за конфиденциални и само компетентен оторизиран персонал има достъп до нея.

Сигурност на информационните системи. Разполагаемостта и целостта на Информационните системи на Дружеството е от основно значение. Личните и професионалните данни са защитени от неоторизиран достъп, загуба или манипулация чрез каквито и да е технически средства, които са налични съгласно действащото национално законодателство.

Злоупотреба с и използване на конфиденциална информация. По време на Вашите трудови правоотношения, Вие може да имате достъп до информация, която не е известна на широката общественост, информация относно Дружеството, клиентите на Дружеството или неговите делови партньори и доставчици, която се нарича конфиденциална информация. Конфиденциалната информация е защитена с поверителност и конфиденциалност като актив на Дружеството и всички служители са задължени да запазват конфиденциалността на тази информация и нямат правото да я оповестяват на трети лица, включително на техните роднини, без предварителното одобрение от страна на Съвета на директорите.

Конфиденциалност на информацията. Цялата конфиденциална делова информация на Дружеството трябва да бъде защитавана и всички служители, които поради своята позиция в Дружеството управляват или имат достъп до конфиденциална информация, която засяга самото Дружество или неговите клиенти, партньори, доставчици или служители, трябва да защитават и да поддържат абсолютна конфиденциалност. Служителите се задължават, в изпълнение на техните задължения и при какъвто и да е тип транзакции или отношения с трети лица, да не оповестяват или да предоставят по какъвто и да е начин информация или събития на Дружеството, които са поверителни и конфиденциални. Поверителна или конфиденциална информация е онази, която не е обществено оповестена или не е обществено достояние. Поверителната или конфиденциална информация може да включва (позоваванията служат само за пример), делови или финансови планове, финансови или технически данни, договори, лични данни на служителите, значителни административни промени, свързани с развитието и стратегията на Дружеството. Поверителна или конфиденциална информация може да бъде също информация, която се отнася до авторското право, патентите, данни от бизнес проучвания, нови продуктови планове, ценова политика, списъци с клиенти и доставчици.

Задължението за защита на конфиденциална информация включва също информация, която е съхранявана в информационни системи, други корпоративни устройства или съхранявана във физически вид.

Задължението за защита и опазване на конфиденциалността на информацията продължава да се прилага след прекратяването на трудовите правоотношения на служителя с Дружеството.

Комуникация. Информацията в нашата комуникация е пълна, справедлива, точна и разбираема. Ние сме ангажирани с това да започнем навременна, обективна и справедлива комуникация с нашите заинтересовани участници, служители, клиенти, правителствени органи, регулаторни органи и с медиите. Всички служители, които участват в процеса за споделяне на информация, носят отговорност за съответстващо поведение във връзка с тази политика, като комуникацията е от ключово значение за всички делови дейности.

8.Отношения с делови партньори

Отношенията на Дружеството с неговите делови партньори са характеризирани от принципа на справедливост. Дружеството няма да предлага на клиенти, потенциални клиенти, правителства, правителствени агенции или други представители на същите, каквито и да е награди или придобивки в нарушение на действащ закон или общоприети делови практики. Служителите на Дружеството се задължават да не приемат плащания, подаръци или каквато и да е друга форма на възнаграждение от трети лица, които биха могли да окажат влияние върху или които изглежда сякаш биха могли да окажат влияние върху тяхната обективност при вземането на решения по професионални въпроси.

Освен това очакваме от нашите делови партньори да спазват действащите закони, общоприетите стандарти за социална отговорност и нашите основополагащи принципи и ценности, както е описано в този Кодекс.

  • Отношения с клиенти. Отношенията, които поддържаме с нашите клиенти, са базирани на почтеност и уважение. Ние сме ангажирани да предоставяме на нашите клиенти висококачествени продукти и услуги и да търсим дългосрочно сътрудничество, създаване и поддържане на отношения базирани на доверие и взаимно удовлетворение. Не е позволено да бъдат реализирани лични печалби в нашето сътрудничество с тях и е забранено да се предлагат и услуги, от които те нямат нужда или които не отговарят на техните нужди в дългосрочен план. Ние сме ангажирани с опазването на личните идентификационни данни, които получаваме и обработваме и които се изискват съгласно действащото законодателство, за да можем да сътрудничим с нашите клиенти и доставчици.
  • Отношения с доставчик. Доставките са осъществени съгласно законите и разпоредбите на държавите, в които Дружеството извършва дейност. Дружеството очаква от своите доставчици да спазват Етичния кодекс и подкрепя доставчиците, които са ориентирани към опазване на околната среда и са социално отговорни.
    Нашата цел е винаги да осъществяваме нашите транзакции чрез гарантиране на надеждни и непрекъснати източници на доставки, ние предоставяме на всички потенциални доставчици общи и равни възможности и всички решения, които ние взимаме, са базирани на обективно изяснени критерии (напр. цена и качество на продукта или услугата, надеждността и интегритета на партньора). Освен това Дружеството систематично наблюдава и обективно оценява своите доставчици на базата на критериите на Етичния кодекс на доставчика, които са едновременно договорни и етични задължения на доставчиците.

 9.Справедливи търговски практики

Ние сме ангажирани да извършваме дейност в контекста на свободната и лоялна конкуренция. Нашата конкурентна позиция е базирана изцяло на фактори, свързани с нашия професионален успех, по-конкретно нашата способност да осъществяваме иновации, качество, ефективност, надеждност и справедливост. Следователно ние сме задължени да спазваме законите за защита на конкуренцията при работа с нашите конкуренти, делови партньори и клиенти.

Всички наши служители се задължават да спазват изискванията на антимонополното законодателство и закона за защита на конкуренцията. СИДМА Стийл забранява каквото и да е поведение, което има за цел или което представлява препятствие, ограничение или изкривяване на свободната и справедлива конкуренция.

10.Защита на човешките права и равнопоставени възможности

Ние сме ангажирани с опазването на човешките права, които са изложени в Универсалната декларация за човешките права на ООН и Конвенцията по труда на Международната организация на труда (МОТ). Ние сме ангажирани с това отношенията между нас да бъдат характеризирани с достойнство и уважение. Всички служители в Дружеството се ползват от едни и същи възможности и тяхното представяне се оценява изцяло на базата на техните квалификации, умения и постижения. Ние спазваме многообразието и демонстрираме нулева толерантност към всички форми на дискриминация, тъй като не е позволено, но и тъй като изрично вярваме, че това многообразие ни разграничава и ни прави по-силни. Ние не използваме каквато и да е форма на принудителен, задължителен или детски труд.

Уважение на работното място. Обидно, унизително или заплашително поведение, както и какъвто и да е вид тормоз, са недопустими. Сексуален тормоз от какъвто и да е вид незабавно се докладва не само от жертвата, но и от всяко лице, на което стане известен този факт.
Всички служители трябва да спазват горепосочените изисквания по време на работа с колеги, клиенти, доставчици, изпълнители.
Защита от дискриминация – равнопоставени възможности. Ние не толерираме какъвто и да е тип дискриминация или дискриминация свързана с пол, религия, възраст, националност, социален или етнически произход, увреждане, възгледи, сексуална ориентация или синдикализъм. Тези принципи са приложими и се прилагат при наемането на нови служители, както и по време на сътрудничество и професионално развитие на нашите хора. Единствените фактори, които се вземат предвид, са: опит, личност, ефективност, умения и квалификации на всеки служител. Освен това многообразието на всяко равнище на работното място се насърчава.

Принудителен или детски труд. Ние се противопоставяме на всички форми на принудителен или детски труд. Всички дейности, осъществявани в Дружеството, трябва да бъдат доброволни. Никаква форма на принудителен, насилствен или детски труд няма да бъде толерирана.

Тормоз и насилие. Всички форми на тормоз (включително всички форми на сексуален тормоз и тормоз от всяка друга защитена в правен аспект категория), заплахи, грубо поведение или липса на уважение, както и обидни коментари, които възникват по време на работа, свързани с нея или възникнали във връзка с нея, включително насилие и базиран на пол тормоз и сексуален тормоз са забранени. Освен това каквато и да е форма на заплаха или насилие в контекста на професионалните действия в или извън обектите на Дружеството е забранена.

11.Гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд

Целта на Дружеството е да предложи на своите служители безопасна работна среда и да създаде култура за безопасност на работното място.

Дружеството признава здравословните и безопасни условия на труд като абсолютен приоритет. Избягването на инциденти и създаването и поддържането на работна среда, в която са идентифицирани, оценени, предотвратени и елиминирани рисковете, е нашата основна грижа.
В Дружеството ние имаме ангажимент да разработим и да изпълняваме ефективни системи, стандарти и практики за здраве и безопасност на работното място, които съответстват на нашата делова дейност.

Дружеството изпълнява програмата за здраве и безопасност на работното място, която има за цел да предостави и да поддържа здравословни и безопасни условия на труд и да минимизира рисковете за служителите, посетителите, изпълнителите и онези лица, които могат да бъдат засегнати от дейностите на Дружеството, като същевременно изпълняват очакванията на клиента за безопасни продукти и висококачествени услуги.

На Служителите е забранено да употребяват алкохол и забранени вещества, както и да злоупотребяват с наркотици по време на работа, докато са на обектите на Дружеството или извън обектите на Дружеството, но по служебни въпроси, или докато шофират МПС, притежавани или наети от Дружеството. Тази забрана се прилага спрямо всеки друг работен обект, на който служителите могат да бъдат изпратени през работно време. Освен това е забранено да се работи под влиянието на алкохол или забранени вещества.

12.Опазване на околната среда

Околната среда не ни принадлежи, ние я вземаме временно от бъдещите поколения и трябва да им я върнем в условия, които са годни за живот.

Дружеството е силно ангажирано да извършва цялата своя търговска дейност с усещане за социална отговорност, взема предвид въздействието, което неговата дейност може да има върху околната среда и неговите цели за устойчиво развитие и е ангажирано с осъществяването на своите работни дейности в съответствие с текущото законодателство и прилагането на високи стандарти на околната среда на вътрешно-корпоративно равнище.

13.Комуникация със заинтересованите участници

СИДМА Стийл насърчава съществуването на постоянен диалог с всички заинтересовани участници. Дългосрочната рентабилност и жизнеспособност на Дружеството зависи от превантивния и конструктивен диалог с всички заинтересовани участници. Ние открито представяме своята идеология, за да засилим диалога с тях и очакваме от тях същото отношение.

Ние сме ангажирани да разработим и да поддържаме двупосочна и текуща комуникация с нашите заинтересовани участници, за да идентифицираме и документираме техните нужди и очаквания. Развитието на отношения на взаимно доверие със заинтересованите участници в съществена степен допринася за постигането на нашите корпоративни цели в контекста на устойчивото развитие.

14.Финансова и нефинансова информация

Достоверността на финансовите отчети е от съществено значение за Ръководството на Дружеството, както и за коректното и точно оповестяване на неговите финансови данни. Всички финансови транзакции на Дружеството винаги са записвани и публикувани съгласно общоприетите счетоводни стандарти и принципи, а счетоводните регистри представят по правилен и неподвеждащ начин естеството на транзакциите. СИДМА Стийл представя навременни и верни елементи, които са характеризирани с прозрачност, приложимост, съдържание и точност.

Получаването на вътрешни и външни данни, файлове и отчети трябва да бъде надеждно, точно и пълно. Ние очакваме служителите, които се грижат за счетоводните доклади, да положат най-висока степен на старание във всеки процес, както и спазване на международните стандарти, включително спазване на общоприетите счетоводни принципи.

15.Отговорност 

Отговорност на директорите на Дружеството и Дирекция Човешки ресурси и Нормативно съответствие е да комуникират и да промотират съдържанието и духа на този Кодекс, в рамките на техните делови звена, но също така да насърчават служителите да докладват всякакви видове несъответстващи поведения с тези принципи. Изрично или косвено приемане на оспорените действия няма да бъдат приети. Специални програми за обучение се предоставят регулярно, за всички служители, при специфични действия (като например отговорност за качество на продуктите, анти-монопол, труд, трудови правоотношения и законодателство за опазване на околната среда), както и в избраните критични области (като например продажби и доставки). Освен това Етичният кодекс и Кодекса за бизнес поведение е публикуван във вътрешната мрежа и на уебсайта на Дружеството и е разпространен между всички служители.

16.Докладване на нарушения на кодекса

Всички служители имат правото да докладват на своите ръководители случаите, в които съдържанието на Етичния кодекс и Кодекса за бизнес поведение изглежда нарушено. В такива случаи Управителите се задължават незабавно да се свържат с отдел “Нормативно съответствие”. Горепосоченото оповестяване може да бъде подавано анонимно, разследва се внимателно и се разрешава чрез процедури, които гарантират поверителността и конфиденциалността на името на лицето, което е направило доклада, освен ако по закон не е предвидено по друг начин.

Дружеството не позволява и няма да толерира репресивни мерки от трети лица или неблагоприятно третиране на служителя, който добросъвестно прави тези доклади, за да защитава интересите на Дружеството.

Докладите ще бъдат разгледани и ще бъдат възприети корективни и репресивни действия в случаите, в които това се изисква.

Модификация на кодекса. Етичният кодекс е ратифициран от Съвета на директорите на СИДМА Стийл и може да бъде изменен или отменен само от него. Всички модификации или отменяния са надлежно оповестени.

Разпространение на кодекса. Етичният кодекс се оповестява на служителите чрез разпространение на копие (електронно или печатно) чрез получаване и публикация в Интранет. Новоназначените служители получават Кодекса в деня на постъпването.

В случаите, в които законите и разпоредбите, които са по-ограничителни от онези, които са посочени в нашия Кодекс или политики, са в сила, тези закони или разпоредби имат предимство.

Въпроси относно Кодекса или доклади за нарушение.

Във връзка с Етичния кодекс, служителите могат да получат отговор на тези въпроси чрез свързване с “Нормативно съответствие”.

Съответните въпроси могат да бъдат подадени чрез имейл адрес: ethics@sidma.gr или чрез телефонна линия: +30 210 3498220 (по време на работните дни и часове) или по пощата до:

СИДМА Стийл С.А.,

Мегаридос 188
Пощенски код: 193 00 Аспропиргос, Гърция

На вниманието на: „Нормативно съответствие“