GO UP
  /  Terms of use

Отказ от отговорност

Използването на уебсайта на СИДМА СТИЙЛ СА („СИДМА“ или „Дружеството“) и съответните права и задължения са обвързани с условията на настоящото известие.

С използването на уебсайта на СИДМА потребителят приема без възражения настоящите условия за експлоатация.

Дружеството може, по каквато и да е причина и без предизвестие, да промени настоящите условия за ползване. В този случай то ще качи на сайта приложимата в момента версия на условията за ползване, а продължаването на работата с уебсайта ще се счита за приемане на новите условия за употреба.

СИДМА полага необходимите усилия, за да гарантира, че съдържанието на уебсайта и предоставената чрез него информация са акуратни, верни, разбираеми и подробни, но не гарантира и не носи отговорност, ако не успее да подсигури наличието на такива данни.

По тази причина съдържанието на уебсайта се предоставя на потребителя, във вида, в който е, и според наличните данни. Потребителят поема всички рискове, които евентуално могат да възникнат от достъпа и използването на уебсайта на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, материални щети или пропуснати ползи от всякакъв вид, които могат да бъдат причинени на потребителя на уебсайта във връзка с такова ползване.

Права на интелектуална собственост

Съдържанието на този уебсайт (например информационни материали от всякакъв вид, данни, изображения, графики, търговски марки, търговски имена, лога) представлява интелектуална и индустриална собственост на СИДМА.

Съдържанието на уебсайта на Дружеството е предоставено на потребителя за лично ползване и СИДМА предоставя на потребителя неизключително и непрехвърлимо право да използва информацията, предоставена на уебсайта на Дружеството, до степента, договорена с настоящите условия.

С изключение на правото на ползване, споменато по-горе, всякаква промяна, публикуване, предаване, прехвърляне, възпроизвеждане, разпространение, представяне, изтегляне или използване, изцяло или частично, по какъвто и да е начин или с каквито и да е средства, на съдържанието на уебсайта за търговски или други цели е забранено, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

Хипервръзки

Уебсайтът на СИДМА може да съдържа хипервръзки към уебсайтове на трети страни. Тези хипервръзки са предоставени единствено за удобство на потребителя на уебсайта на Дружеството. Дружеството няма никакъв контрол върху уебсайтовете на трети страни и не може да носи отговорност за тяхното съдържание, както и за евентуални вреди, причинени на потребителя от достъпа и използването на уебсайтовете на трети страни.

Защита на личните данни

Данните, събрани при използването на уебсайта на СИДМА, са свързани с автоматичното регистриране на техническа информация, като например броя на посетителите, вида на интернет браузъра, вида на операционната система, използвана от потребителя на уебсайта на Дружеството. Тази информация се използва за наблюдение на използването и подобряване на уебсайта. В рамките на горепосоченото Дружеството не събира и не съхранява лична информация на потребителя, която може да бъде идентифицирана.

СИДМА не трябва да събира никаква лична информация за потребителя чрез използването на уебсайта (например име, адрес, имейл адрес), освен ако потребителят не предостави доброволно лична информация, за да бъде включен в списъка на получателите на бюлетина на Дружеството или да подаде искане (чрез електронна комуникация).

В описаните по- горе случаи Дружеството може да събира и съхранява лични данни, които се използват единствено за целите, посочени в настоящия документ.

Дружеството си запазва правото да записва тези данни в архиви за генериране на обобщени статистически данни и за подобряване на съдържанието на своя уебсайт.

С предоставянето на лични данни потребителят дава съгласието си за събиране, използване и обработване на личните му данни при условията на настоящата политика за поверителност.

Потребителят на уебсайта има право по всяко време да актуализира, да получи достъп или да възрази срещу по-нататъшната обработка на личните си данни в съответствие с членове 11, 12 и 13 от действащия Закон 2472/97.

За да упражни горепосочените права, всеки потребител може да подаде писмено искане на следния имейл адрес: compliance@sidma.gr.

Администрирането и защитата на личните данни на потребителя се регулират от настоящите условия и от действащия Закон 2472/1997.

Дружеството няма право да уведомява, разкрива, предава, разпространява или по друг начин съобщава личните данни на потребителя без неговото предварително съгласие, освен ако такова съобщаване не се изисква изрично от закона и компетентните органи.

Приложимо право

Настоящите условия, всички промени в тях и използването на уебсайта се уреждат от гръцкото законодателство. За всички спорове, които могат да възникнат от използването на уебсайта, изключителна компетентност имат съдилищата в Атина.