GO UP
  /    /  ОКОЛНА СРЕДА

ОКОЛНА СРЕДА

Околната среда не ни принадлежи. Ние я заемаме от бъдещите поколения. СИДМА е изцяло фокусирана върху извършването на търговската си дейност с чувство за социална отговорност. Като отчитаме напълно въздействието, от дейността си върху околната среда, както и целите си за устойчиво развитие, ние се ангажира да:
Извършваме дейността си в съответствие с приложимото законодателство и прилагане на строги вътрешни екологични стандарти
Предприемем всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата или земята
Определим на обхвата и целта на интервенциите в областта на околната среда
Оценяваме и подобряваме цялостната си екологична ефективност
Въведем непрекъснато обучение и информиране на персонала по въпросите на околната среда
Утвърдим концепцията за екологична осведоменост и зелена визия, която да вдъхновява всички служители на Компанията

Околната среда не ни принадлежи. Ние я заемаме от бъдещите поколения и когато я предадем, те трябва да могат да живеят в нея.