GO UP
  /  ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Основната цел на отдел „Вътрешен одит“ е да удостоверява правилното и ефективно функциониране на Дружеството; да проверява дали фирмените производствени ресурси се използват и опазват по подходящ начин; и да информира Ръководството за това.

Одиторските процедури и програми, които се използват, са определени в съответствие с бизнес целите на Дружеството, оценката на управлението на риска, както и политиките и процедурите, произтичащи от действащото законодателство или от Вътрешните правила за работа на Дружеството.

Вътрешният одитор проверява и оценява адекватността и ефективността на системите за вътрешен контрол на Дружеството, както и на фирмени други политики и системи.

Вътрешният одитор е независим, не принадлежи към друго бизнес звено на Компанията и се контролира от Комитета за вътрешен одит. В Комитета за вътрешен одит участват двама независими членове на Съвета на директорите без изпълнителни функции и един член без изпълнителни функции.

Отдел „Вътрешен одит“ представя периодично (на интервали от максимум три месеца) писмени доклади на Съвета на Директорите, съдържащи най-важните заключения, оценки и препоръки, произтичащи от извършените одити.
Вътрешният одитор има неограничен достъп до всички счетоводни книги, документи, данни, дейности и съоръжения на Дружеството, необходими за извършването на надежден одит.

Съветът на Директорите на нашата фирма, подкрепяйки значението на отдела за вътрешен одит, е инструктирал всички ръководители и служители да подпомагат вътрешния одитор в неговите задължения, като предоставят всички необходими документи и информация, които са поискани.

И накрая, след приключването на всеки одит, вътрешният одитор, в сътрудничество с ръководството на Дружеството, е отговорен за определянето на коригиращите действия, необходими за най-доброто постигане на бизнес целите на Дружеството. Всяко действие трябва да бъде изпълнено в рамките на определен срок, определен в сътрудничество с ръководството на Дружеството.

Имейл: internal_audit@sidma.gr